Important Dates
  • Website Registration:
    August 20-September 26, 2022
  • Onsite Registration:
    From 13:30 PM-21:00 PM September 25, 2022
  • Conference:
    September 26-27, 2022

•Scan this QR code by your mobile device.
•Bookmark the page or add it to your iPad / iPhone home screen by clicking the bookmark icon, then the Add to Home Screen option.


DACOMA-20 Committees and Acknowledgement 


Conference Moderator

Zhuo Zhuang

 

Organizing Committee(Sorted by Family Name)

Pengwan Chen
Zhanli Liu
Jing Xie
Xiaoying Zhuang
Zhuo Zhuang

 

Acknowledgement

Hongwei Guo
Minh Nguyen
Qimin Wang
 

Web and Visual Design

Qimin Wang

 


DACOMA-19 Committees


Conference Chairmen

Yongchang Cai Jianzheng Su

Organizing Committee (Sorted by Family Name)

 

Yongchang Cai Jianzheng Su
Xuefeng Chen Jon Trevelyan
Zhuojia Fu Frank Vogel
Zhiwen Huang Qimin Wang
Hamid Ghasemi Zeyu Wang
Michael Kaliske Pengfei Yan
Francesco Pesavento Fengshou Zhang
Xiaodan Ren Hehua Zhu
Esteban Samaniego Xiaoying Zhuang
D.M.J. Smeulders