Important Dates
  • 20th July 2023:
    Deadline for final registration and payment
  • 23rd July 2023:
    Reception
  • 24th-25th July 2023:
    Day of the conference
Conference Chairmen
Pengwan Chen(Beijing Institute of Technology)
Zhanli Liu(Tsinghua University)
Xiaoying Zhuang(Tongji University)
 
Scientific Committee
Pengwan Chen(Beijing Institute of Technology)
Zhuojia Fu(Hohai University)
Xu Guo(Dalian University of Technology)
Klaus Hackl (Ruhr-University Bochum, Germany)
Heng Hu(Wuhan University)
Yabin Jin(Tongji University)
Shaofan Li (UC Berkeley)
Wing Kam Liu (Northwestern University, USA)
Zhanli Liu(Tsinghua University)
Timon Rabczuk (Bauhaus University Weimar, Germany)
Shan Tang(Dalian University of Technology)
Shaoqiang Tang(Peking University)
Cheng Wang(Beijing Institute of Technology)
Peter Wriggers (Leibniz University Hannover, Germany)
Wengang Zhang(Chongqing University)
Xiaoning Jiang (NC State, US)
Nguyen-Xuan Hung (HUTECH, Vietnam)
Hehua Zhu(Tongji University)
Xiaoying Zhuang(Tongji University)
Zhuo Zhuang(Tsinghua University)
 
Organizing Committee
Dongping Chen(Beijing Institute of Technology)
Zhanli Liu(Tsinghua University)
Hongwei Guo(Hong Kong Polytechnic University)
Timon Rabczuk (Bauhaus University Weimar, Germany)
Jing Xie(Beijing Institute of Technology)
Chao Zhang (Zhengzhou University)
Shuwei Zhou(Tongji University)
Xiaoying Zhuang(Tongji University)